Przy każdym polu znajdują się podpowiedzi wyjaśniające ewentualne wątpliwości

W przypadku niezaznaczonego parametru – dla kolumn wybrana jest opcja. Zaznaczenia dokonujemy myszą lub poprzez: Menu kontekstowe – wybór odpowiedniej opcji z menu. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chce także, aby przepływ pracy został zakończony jego własnym przeglądem, jeśli Anna lub Tomasz odrzucą dany element. Teraz Rafał może przejrzeć zmieniony element. Warto zawrzeć w nim dwa elementy: Informacje kontaktowe, które są przydatne, gdy uczestnicy mają pytania lub napotkają trudności.   Przepływ pracy dodawany do całego zbioru witryn musi dotyczyć elementów o tylko typie zawartości. Zmienianie aktywnych zadań Uprawnienia    Na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami są wyświetlane wszystkie cztery polecenie łącza na poniższej ilustracji. Grupowanie po kodzie dostawcy na liście pozycji cennikowychGrupowanie można wykonywać po wielu kolumnach.

ZOO w Verbum [cz. III] | VERBUM NA POLU

. Osoba, do której zadanie zostało faktycznie przydzielone, działa jako pełnomocnik uczestnika zewnętrznego. Anna dodaje wszystkie konieczne informacje w polu i klika pozycję Wyślij odpowiedź. Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zakończeniu bez określania jej w tym polu.

Życie w Przyczepie Kempingowej - Jak Wygląda Codzienność? / Alicante w Hiszpanii (Vlog #212)

. Zostanie wyświetlony poniższy formularz. Na koniec w pewnym momencie może być konieczne wyłączenie przepływu pracy na dłuższy lub krótszy czas bez jego usuwania lub jego całkowite usunięcie. Jeśli przepływ pracy działa zgodnie z oczekiwaniami, wszyscy mogą śmiało z niego korzystać.

Standardy w programie – Baza Wiedzy programu …

. Przy każdym polu znajdują się podpowiedzi wyjaśniające ewentualne wątpliwości. Automatyczne przypomnienia są wysyłane do uczestników, którzy nie spełniają terminów zadania. Ponadto jeśli istnieje kiedykolwiek wszystkie elementy, które chcesz zmienić o sposobie funkcji przepływu pracy, można otwierać i edytować formularz skojarzenia, która wykonana po dodaniu przepływu pracy. W ramach przepływu pracy do każdego określonego uczestnika jest przydzielane zadanie.

Księgi Wieczyste po Numerze Działki - …

. Za pomocą formularza zadania wykonaj, usuń lub przydziel ponownie to zadanie. Mniej pracy dla użytkownika    Przepływ pracy Zatwierdzanie pozwala użytkownikowi i jego współpracownikom zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów, a jednocześnie usprawnić i zestandaryzować proces zatwierdzania. Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. W otwartym elemencie kliknij przycisk Otwórz to zadanie na pasku komunikatów. Filtr zaawansowany Filtr zaawansowany pozwala filtrować listę według stworzonych przez Użytkownika warunków. Pola edycji – korzystamy z nich w celu wpisania tekstu z klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji o innych szablonów przepływów pracy, które są dostępne zobacz artykuł o przepływach pracy dostępnych w programie SharePointw sekcji Zobacz też. Po uruchomieniu pierwszego wystąpienia nowego przepływu pracy Zatwierdzanie i przejrzeniu jego wyników może zajść potrzeba wprowadzenia jednej lub kilku zmian w konfiguracji tego przepływu pracy. Aby uruchomić pierwsze wystąpienie w celu przetestowania nowego przepływu pracy, przejdź do części URUCHAMIANIE w tym artykule. Pozycja Dodaj nowy etap Dodaj wszystkie wymagane etapy, które mają występować po obecnie skonfigurowanych etapach. Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać dat ukończenia, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule. Gdy użytkownik dowie się, że przydzielono mu zadanie przepływu pracy Zatwierdzanie, zwykle powinien wykonać dwie czynności: Przeglądanie elementu    Sprawdzenie, czy można zaakceptować element w bieżącym stanie. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Nowa lista zadań w celu utworzenia nowej listy. Omówienie procesu Gdy w ramach przepływu pracy użytkownikowi zostaje przydzielone zadanie, zwykle dowiaduje się on o nim na jeden z trzech sposobów: Odbiera powiadomienie o zadaniu w wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule. Jeśli nie masz pewności, czy to już zostały wykonane, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint. Nie można zmienić żadnych ustawień na początku poszczególnych wystąpień. Uruchomienia automatyczne Automatyczne uruchamianie przepływu pracy można skonfigurować w taki sposób, aby było wyzwalane przez dowolne z poniższych zdarzeń: Próba opublikowania wersji głównej elementu. Poniżej przedstawiono diagramy obu rozwiązań.   Jeśli lista lub biblioteka zawiera dużą liczbę elementów, można szybciej znaleźć szukany element, używając sortowania i/lub filtrowania. Uczestnik zewnętrzny przegląda element i odsyła swoją odpowiedź do członka witryny. Sekcja Historia przepływu pracy znajduje się u dołu strony Stan przepływu pracy. Gdy użytkownik przejmie zadanie, zostaje ono do niego przydzielone i od tej chwili nie może zostać wykonane przez żadnego innego członka grupy. Ustawienie kursora na wybranej pozycji i wciśnięcie klawisza – powoduje zaznaczenie pojedynczej pozycji. Wprowadź odpowiednie zmiany w formularzu, który zostanie otwarty, a następnie kliknij przycisk. Łącze Ten przepływ pracy dotyczy dokumentu Aby otworzyć element do przejrzenia, kliknij znajdujące się tutaj łącze. Jeśli w przepływie pracy do każdej grupy lub listy dystrybucyjnej będzie przydzielane tylko jedno zadanie, warto umieścić informacje, że jeden członek każdej takiej grupy powinien przejąć to zadanie przed jego wykonaniem. Ten członek witryny otrzymuje powiadomienie o zadaniu z instrukcjami, że ma wysłać do uczestnika zewnętrznego kopię elementu do przejrzenia. Aby zachować wszystkie powiadomienia o ukończeniu, można utworzyć regułę programu Outlook. Poza tym użytkownik też oczywiście może mieć jedno lub kilka zadań przepływu pracy do wykonania. Zostanie otwarta strona Przepływy pracy zawierająca wyżej wymienione informacje. Po utworzeniu dodany i skonfigurowany przepływ pracy, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami uruchomić przepływ pracy dla określonego elementu. W ten sposób można uruchamiać przepływ pracy automatycznie, ale tylko na liście zewnętrznej autorów. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk , aby utworzyć przepływ pracy. Sekcja Zobacz też tego artykułu zawiera łącza do artykułów o sposobach korzystania z innych typów przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tej listy lub biblioteki. Przeglądanie elementu W tym przykładzie elementem jest dokument programu Microsoft Word. Odświeżanie listy odbywa się przy każdorazowym użyciu lejka  lub   oraz poprzez wciśnięcie w dowolnym miejscu na liście. Menu kontekstowe – agregacjePo najechaniu myszką na obszar wiersza sum, na którym można włączyć agregację dla danej kolumny, wyświetla się podpowiedz: „Kliknij prawym klawiszem myszy, aby podsumować kolumnę”. Raport anulowania i błędów    Ten raport pozwala sprawdzić, czy przepływ pracy jest często anulowany i czy są w nim napotykane błędy przed ukończeniem. Przy każdym polu znajdują się podpowiedzi wyjaśniające ewentualne wątpliwości. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze kliknij pozycję Typy zawartości witryny. Jeśli trzeba coś zmienić w sposobie działania przepływu pracy, zobacz część ZMIENIANIE w tym artykule. Udzielenie na nie odpowiedzi pozwala się przygotować do wypełniania formularza skojarzenia. Za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie Zarządzanie procesem zatwierdzania zawartości dla listy lub biblioteki. W przypadku kolumn z wartościami tekstowymi domyślna wartość zależy od ustawienia parametru Filtrowanie list metodą „zaczyna się od” znajdującego się w menu. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, które będą stosowane po każdym uruchomieniu przepływu pracy, lub zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz częśćZMIENIANIE w tym artykule. Zobacz też Uprawnienia    Przy domyślnych ustawieniach programu SharePoint do dodawania przepływów pracy na listach, w bibliotekach lub w zbiorach witryn jest wymagane uprawnienie Zarządzanie listami. W kolumnie kod, należy włączyć sortowanie tej kolumny, następnie wpisać z klawiatury początek kodu poszukiwanego kontrahenta, wówczas kursor ustawi się na żądanym kontrahencie. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko, że inny członek grupy także przejrzy ten artykuł. Kliknij wielokropek obok nazwy elementu, w oknie dialogowym kliknij wielokropek, aby otworzyć menu elementu, a następnie w menu rozwijanym kliknij pozycję Przepływy pracy. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania. Pola te działają niezależnie, co oznacza, że włączenie jednego pola nie wyklucza włączenia innego. Przed rozpoczęciem Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy: Wiadomości e-mail    Aby przepływu pracy do wysyłania powiadomień e-mail i przypomnienia poczty e-mail musi być włączony w witrynie programu SharePoint. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego jest uruchamiany przepływ pracy. Przy każdym polu znajdują się podpowiedzi wyjaśniające ewentualne wątpliwości. Można nawet zdecydować, czy zadania uczestników mają zostać podzielne na dwa lub większą liczbę oddzielnych etapów, oraz ustalić ostateczną datę ukończenia i/lub czas wykonywania każdego zadania. Zadanie zostanie oznaczone jako oraz zostanie przydzielone nowe zadanie do osoby, która będzie teraz za nie odpowiedzialna. Pole Skonsolidowane komentarze zawiera nie tylko wszelkie dodatkowe instrukcje o tym, jak wykonać zadanie, ale również wszystkie komentarze przesłane przez uczestników, którzy już wykonali swoje zadania w ramach tego samego wystąpienia przepływu pracy. Aby zmienić trwałe domyślne ustawienia przepływu pracy, należy edytować oryginalny formularz skojarzenia, jak to zostało opisane w części ZMIENIANIE tego artykułu. W międzyczasie z centralnej strony Stan przepływu pracy dla tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy można monitorować postęp przepływu pracy. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk. Włączając/wyłączając tą opcję można pokazać lub ukryć wiersz sum. Aby wyświetlić stronę Stan przepływu pracy dla ostatniego wystąpienia przepływu pracy uruchomionego dla dowolnego elementu: Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, kliknij łącze stanu dla tego elementu i przepływu pracy. Przy każdym polu znajdują się podpowiedzi wyjaśniające ewentualne wątpliwości. Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu. Lista historii Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Po odświeżeniu strony Stan przepływu pracy widać, że zadanie nie jest już przydzielone do grupy, ale do określonego użytkownika. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy. Jeśli tylko jedno zadanie zostanie przydzielone do całej grupy, każdy członek tej grupy może przejąć i wykonać to zadanie. Informacje zawarte w tym artykule są przedstawione w formie dziesięciu części, które można rozwinąć.. Wymogi wobec klientów Moto pożyczka. instrukcje, szczegóły dotyczące wymagań i zasoby. Jest on uruchamiany przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego. Chce, aby jego współpracownicy - Anna i Tomasz - jako pierwsi przejrzeli każdy element, zanim on sam go przejrzy. Na stronie przepływy pracy: nazwa w obszarze Zakończone przepływy pracy kliknij nazwę lub stanu wystąpienia przepływu pracy, który chcesz przejrzeć. Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów. Jeśli ten przepływ pracy został uruchomiony po raz pierwszy, inni uczestnicy może być konieczne informacje i pomoc w celu wykonania przypisanych zadań. Każdy uczestnik wybiera spośród kilku możliwych odpowiedzi: zatwierdzenie lub odrzucenie elementu, zażądanie wprowadzenia zmian w elemencie lub anulowanie bądź usunięcie zadania.

Poniżej przedstawiono, jak Michał konfiguruje jego dwuetapowy przegląd równoległe. Opisz zmianę, której oczekujesz, i podaj wszelkie informacje potrzebne osobie, która wprowadzi tę zmianę. Wybierając to rozwiązanie, członek grupy Właściciele może w zasadzie określić, że tylko on i inni członkowie grupy Właściciele mogą uruchamiać określony przepływ pracy. Wszystkie uruchomione wystąpienia zostaną natychmiast zakończone, a kolumna tego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie listy lub biblioteki. Aby zamknąć zadanie bez zapisywania żadnych zmian ani odpowiedzi, kliknij ten przycisk. Jeśli użytkownikowi po raz pierwszy przydzielono zadanie w ramach przepływu pracy Zatwierdzanie, warto dokładnie przejrzeć tę część artykułu przed wykonaniem tego zadania. Po uruchomieniu przepływu pracy są przydzielane pierwsze zadania i wysyłane powiadomienia o zadaniach do każdej osoby, do której te zadania zostały przedzielone. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Pozycje Data ukończenia wszystkich zadań, Czas trwania jednego zadania, Jednostki czasu trwania Aby zmienić lub usunąć kalendarzową datę ukończenia    Usuń istniejącą datę, a następnie podaj nową. Po przejrzeniu nowego dokumentu Anny Rafał uważa, że wprowadzenie jest zbyt długie. Przechodzenie do strony Stan przepływu pracy Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, należy kliknąć łącze W trakcie wykonywania dla wybranego elementu i przepływu pracy. Ponadto niekiedy w przyszłości mogą być potrzebne kolejne zmiany w konfiguracji. Niektóre typy zawartości są dostępne w produktach programu SharePoint domyślnie, ale można zarówno dostosować te i Dodaj inne osoby, które możesz utworzyć samodzielnie. Transakcje przeprowadzane online zabezpieczone są przez bank tokenem SMS. Na poniższej ilustracji pokazano różnicę między uruchomieniami ręcznymi a uruchomieniami automatycznymi. Następnie załóżmy że współpracowniczka o imieniu Anna uruchomiła przepływ pracy Zatwierdzanie dla dokumentu, który utworzyła. Jeśli ten przepływ pracy będzie kiedykolwiek uruchamiany automatycznie, na ogół warto pozostawić pole Data ukończenia wszystkich zadań puste i sterować datą ukończenia przy użyciu dwóch pól czasu trwania. Następnie uruchamia się działanie filtra przyciskiem  Włącz filtrowanie lub, jeśli ikona pinezki jest włączona – wystarczy przejść w inne pole listy. Podaj wszystkie informacje potrzebne osobie, której przydzielasz zadanie, do wykonania tego zadania. Otwiera dokument pakietu Microsoft Office i na pasku komunikatów widzi informację, że zostało mu przydzielone zadanie związane z tym dokumentem. Po zakończeniu danego wystąpienia przepływu pracy można przejrzeć zdarzenia zarejestrowane w jego historii. Zalety uruchamiania ręcznego są takie, że użytkownik i jego współpracownicy uruchamiają przepływ pracy tylko i jeśli tak zdecydują

Märkused