Przed wprowadzeniem zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem

Ponieważ zadaniem funkcji śledzenia zmian nie jest ułatwianie powracania do wcześniejszych wersji skoroszytu, należy nadal wykonywać kopie zapasowe skoroszytów, w których jest włączone śledzenie zmian. Zmiany w określonym zakresie komórek Zaznacz pole wyboru , a następnie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza. Śledzenie zmian jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy skoroszyt jest edytowany przez kilku użytkowników. Poznaj koszty i czas kiedy otrzymasz pieniądze. Śledzenie zmian jest dostępne tylko w skoroszytach udostępnionych. Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię , a następnie kliknij przycisk. Zmienianie przeglądu     Program Excel może wyświetlać kolejno poszczególne zmiany, aby użytkownik mógł akceptować lub odrzucać każdą zmianę.  Niektóre zmiany, takie jak zmiany formatowania, nie są śledzone i dlatego nie są oznaczane kolorem wyróżnienia. Niezależnie od wybranego sposobu można natychmiast przeglądać szczegóły każdej zmiany.

Krzysztof Tytko Bilonowy Skarb Polaków na Komisji ds. Zasobów Naturalnych Ogromna Buta Rządu PiSu

. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz. Aby skopiować arkusz historii do innego skoroszytu, wykonaj następujące czynności: Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę u dołu arkusza historii, a następnie kliknij pozycję Przenieś lub Kopiuj. Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu, a następnie kliknij przycisk. Zmiany wprowadzone przez wszystkich użytkowników Wyczyść pole wyboru. Opór wobec zmiany bierze się m.in. Kliknij przycisk , a następnie przejrzyj informacje o każdej zmianie w oknie dialogowym Akceptowanie lub odrzucanie zmian. z naturalnego strachu przed nowością, nieznajomości zasad, na jakich odbywać się będzie wprowadzanie zmiany, niechęci do uczenia się, niechęci do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zmiany. Najstarsza część historii zmian jest okresowo usuwana     Program Excel określa zachowywaną historię zmian, odliczając dni wstecz od bieżącej daty. W obszarze Wyróżniaj zmianyzaznacz pole wyboru , a następnie na liście rozwijanej kliknij odpowiednią opcję. Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu. Obszar arkusza, w którym mają zostać wyróżnione zmiany Zaznacz pole wyboru , a następnie w polu gdzie gdzie wpisz odwołanie do zakresu arkusza. Wykonaj dowolną z następujących czynności: Aby określić Użytkownicy, dla których chcesz wyróżnić zmiany Zaznacz pole wyboru , a następnie w menu kliknij odpowiednią opcję. W obszarze Wyróżniaj zmianyzaznacz pole wyboru , a następnie w menu podręcznym kliknięciu kliknij pozycję. Konformizm "Robię to, co mi każą"Zgoda bez większego przekonania, "dla świętego spokoju" Wycofywanie się "Mnie to nie dotyczy"Odmowa przyznania, że zmiana wywrze wpływ na mnie. Przed przejściem do następnej zmiany należy zaakceptować lub odrzucić obecnie przeglądaną zmianę. Zmiany wprowadzone przez innego użytkownika Zaznacz pole wyboru , a następnie na liście kliknij użytkownika, którego zmiany chcesz przejrzeć. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie skoroszytu, kliknij przycisk. Kliknij pozycję preferencje > programu Excel > wstążka & pasek narzędzi. W przypadku każdej zmiany kliknij przycisk lub. Kliknij przycisk i Zamknij okno dialogowe Preferencje programu Excel. Na karcie kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij pozycję Wyróżnij zmiany.

Wszystkie pozostałe zmiany można zaakceptować lub odrzucić naraz, klikając odpowiednio przycisk Zaakceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie. Na karcie kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij pozycję Zaakceptuj lub Odrzuć zmiany. Ta metoda jest użyteczna podczas oceny komentarzy dołączonych przez innych użytkowników. Arkusz historia jest przydatny, gdy skoroszyt zawiera wiele zmian lub gdy trzeba sprawdzić, co się zmieniło w serii zmian. Ponadto można tworzyć okresowe kopie informacji historii. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje udostępnienie skoroszytu i wyróżnianie zmian wprowadzanych przez jego właściciela lub innych użytkowników. Możesz jednak zwiększyć lub zmniejszyć liczbę dni historii zmian, które chcesz zachować. Zmiany wprowadzone po określonej dacie Zaznacz pole wyboru , kliknij pozycję na liście , a następnie wpisz najwcześniejszą datę, dla której chcesz wyświetlić zmiany.

Szydło: Nie cofniemy się przed wprowadzeniem zmian w.

. Możesz teraz zmienić nazwę tej grupy niestandardowej. Aby wyświetlić arkusz historii, zobacz wyświetlanie arkusza historii , aby uzyskać więcej informacji.   Przycisk Śledź zmiany nie jest już dostępny na Wstążce w nowszych wersjach programu Excel dla komputerów Mac. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie. Najtrudniejszą barierą są utarte sposoby w sposobie sprawowania władzy. Ta historia zmian może pomóc w zidentyfikowaniu wszelkich zmian wprowadzonych w danych skoroszytu i można je zaakceptować lub odrzucić. Jest to przydatne również w przypadku wysyłania skoroszytu do recenzentów w celu uzyskania komentarzy, a następnie do scalania danych wprowadzanych w jednej kopii tego skoroszytu, które uwzględniają zmiany i komentarze, które mają zostać zachowane. Spowoduje to również udostępnienie skoroszytu pole wyboru nie jest zaznaczone, ale program Excel nie zarejestrował żadnej historii zmian dla skoroszytu. Zmiany wprowadzone w określonym obszarze Zaznacz pole wyboru , a następnie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza. Aby zachować historię zmian bez ograniczeń, możesz określić dużą liczbę dni. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz najpierw dodać śledzenie zmian do wstążki. Spowoduje to również udostępnienie skoroszytu. Więcej informacji o firmie Ekassa Sp. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym, że ta akcja spowoduje usunięcie skoroszytu z udostępnianego użytkowania. Po wprowadzeniu zmian w skoroszycie udostępnionym możesz wyświetlić historię zmian bezpośrednio w arkuszu lub w osobnym arkuszu historii. Tworzenie listy zmian w oddzielnym arkuszu Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu , aby wyświetlić arkusz historii. Gdy odrzucisz zmianę, w kolumnie zostanie zarejestrowana odrzucenie z komunikatem "Cofnij" lub "Wynik odrzuconej akcji". Wyróżnianie na ekranie     Program Excel może wyróżniać zmienione obszary kolorami innymi dla każdego użytkownika i wyświetlać podstawowe informacje szczegółowe jako komentarze po ustawieniu wskaźnika w obszarze każdej zmienionej komórki. Aby wyświetlić arkusz historii po zapisaniu, należy go ponownie wyświetlić, zaznaczając pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu w oknie dialogowym wyróżnianie zmian. Wyróżnianie na ekranie jest przydatne, gdy skoroszyt nie zawiera wielu zmian lub gdy chcesz szybko zobaczyć, co się zmieniło. Przed wprowadzeniem zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem. Zostanie wyświetlony arkusz historia.   Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie wartości komórki, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk. Wprowadź odpowiednie zmiany w arkuszu. Arkusz historii zawiera jednak rekord wszystkich usuniętych danych, dzięki czemu można je skopiować z powrotem do oryginalnych komórek w udostępnionym skoroszycie. Wybierz pozycję Śledź zmiany podczas edytowania. Informacje te obejmują inne zmiany, na które mają wpływ wprowadzone zmiany. Program Excel zapewnia następujące sposoby uzyskiwania dostępu do przechowywanej historii zmian i korzystania z niej. Obrona przed zmianą Rytualizm "Udaję, że robię to, co jest wymagane"Pozorne wprowadzanie zmian, w gruncie rzeczy ignorowanie ich, bierny opór Odrzucenie "Sprzeciwiam się, nie mam zamiaru tego robić"Otwarty opór przeciwko zmianie, rebelia. Przed wprowadzeniem zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem. To pole wyboru jest dostępne dopiero po włączeniu śledzenia zmian i zapisaniu pliku zawierającego co najmniej jedną zmianę, którą można prześledzić. Zmiany wprowadzone przez określonego użytkownika Zaznacz pole wyboru , a następnie na liście kliknij użytkownika, którego zmiany chcesz wyświetlić. W arkuszu historii kliknij strzałki filtru obok etykiet kolumn, aby znaleźć odpowiednie informacje. Niektóre funkcje programu Excel są niedostępne w udostępnionych skoroszytach i dlatego nie można ich śledzić. Jeśli nie chcesz już wyróżniać zmian, możesz je wyłączyć. W rzeczywistości po włączeniu śledzenia zmian skoroszyt automatycznie staje się skoroszytem udostępnionym.  Po wyłączeniu śledzenia zmian lub udostępniania skoroszytu cała historia zmian zostanie trwale usunięta. Zapisz skoroszyt zawierający skopiowany arkusz historii. Możesz wydrukować arkusz historii lub skopiować go do innego skoroszytu. Niestety nie można użyć historii zmian w celu cofnięcia zmian, cofając je lub przywracając wcześniejszą wersję skoroszytu.  Zapisanie skoroszytu powoduje ukrycie arkusza historii. Śledzenie historii      W programie Excel można wyświetlić oddzielny arkusz historii, który zawiera listę zmian szczegółów, które można filtrować w celu znalezienia zmian, które mają zostać zainteresujące. Przed wprowadzeniem zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem. Poniżej listy karty główne kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję.. badali gdzie można znaleźć źródła oporu i barier. Na przykład możesz sprawdzić, kto wprowadził zmianę, jaki typ zmiany miał po utworzeniu, jakie komórki miały wpływ, a jakie dane zostały dodane lub usunięte. W obszarze Dostosowywanie wstążkiw obszarze karty głównewybierz pozycję. Aby określić sposób wyświetlania zmian, wykonaj dowolną z następujących czynności: Wyróżnianie zmian w arkuszu Zaznacz pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie. Aby wybrać zmiany, które chcesz wyświetlić, wykonaj dowolną z następujących czynności: Elementy do wyświetlenia Czynności Wszystkie śledzone zmiany Zaznacz pole wyboru , wybierz pozycję z menu podręcznego , a następnie wyczyść pola wyboru i. Aby zobaczyć wszystkie zmiany, może być konieczne przewinięcie widoku. Przy każdym zamknięciu skoroszytu program Excel usuwa część historii zmian, która jest starsza niż data obliczona zgodnie z liczbą dni obowiązującą wówczas, gdy skoroszyt był zapisywany ostatni raz. Aby można było wyświetlić wszystkie zmiany w arkuszu historii, należy je zapisać. Dodawanie przycisku Śledź zmiany na Wstążce Aby dodać przycisk Śledź zmiany na Wstążce, należy utworzyć grupę niestandardową, a następnie dodać ten przycisk do grupy.  Możesz również kliknąć ikonę Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola , a następnie wybrać zakres, który ma być używany w arkuszu. Ponieważ w przypadku wyłączenia śledzenia zmian historia zmian jest usuwana, warto zapisać kopię historii. Wyczyść pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie. W obszarze Wyróżniaj zmianyzaznacz pole wyboru , a następnie na liście kliknij pozycję. Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola , a następnie wybrać zakres, który ma być używany w arkuszu. Niektóre typy zmian nie są śledzone     Zmiany wprowadzone w zawartości komórki są śledzone, ale inne zmiany, takie jak zmiany formatowania, nie są śledzone. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Śledź zmiany podczas edytowania. Za pomocą funkcji śledzenia zmian możesz rejestrować informacje o zmianach skoroszytu przy każdym zapisywaniu skoroszytu.   Aby wydrukować arkusz historii, kliknij pozycję w menu , wybierz odpowiednie opcje drukowania, a następnie kliknij przycisk. Po zakończeniu kliknij ponownie przycisk Zwiń okno dialogowe , aby wyświetlić całe okno dialogowe. Chociaż skoroszyt udostępniony jest zwykle przechowywany w lokalizacji umożliwiającej innym użytkownikom uzyskiwanie do niego dostępu, zmiany można także śledzić w kopii lokalnej skoroszytu udostępnionego. Zmiany w całym skoroszycie Wyczyść pole wyboru. Umożliwia to wyświetlenie szczegółowych informacji o zmianie, umieszczając wskaźnik myszy na wyróżnionej komórce.  Jeśli ścieżka śledzenia zmian jest edytowana. Spowoduje to również udostępnienie skoroszytu nie jest zaznaczone, program Excel nie zarejestrował żadnej historii zmian dla skoroszytu

Märkused