Pożyczkobiorca określa rodzaj zajęcia

Negatywna ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy może prowadzić do zablokowania Limitu lub wypowiedzenia Umowy przez Euroloan. z o.o., prowadzonej pod adresem www.euroloan.pl. Zmniejszenie Kwoty Minimalnej w ten sposób wymaga zgody Pożyczkobiorcy. Forma dokumentowa - jest to oświadczenie złożone przez Pożyczkobiorcę lub Euroloan na nośniku informacji, który umożliwia zapoznanie się z treścią tej informacji i umożliwia ustalenie, od kogo pochodzi takie oświadczenie. Wypłaty są dokonywane wyłącznie w złotych polskich. e-mail, plik elektroniczny lub wezwanie do zapłaty. Formą dokumentową jest np. i wyraził zgodę na sprawdzenie Pożyczkobiorcy w BIG-ach i BIK. Ocena zdolności kredytowej obejmuje m.in. zmiana przepisów prawa: regulujących produkty lub usługi oferowane przez Euroloan, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu; mających wpływ na wykonywanie Umowy lub Regulaminu. Postanowienia Wstępne Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania pożyczek oraz wypłat na podstawie Umów zawieranych przez Mash Poland Sp. Wystarczy, że zawrzesz z pożyczkobiorcą odpowiednią umowę. Euroloan bada zdolność kredytową i dokonuje oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy. Postanowienia końcowe Umowy zawierane między Euroloan i Pożyczkobiorcami podlegają prawu polskiemu. Udostępnienie Regulaminu Euroloan udziela pożyczek zgodnie z niniejszym Regulaminem. Lokata jest automatycznie odnawialna na takich samych warunkach. Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zawartą Umową. Koszty związane z pożyczką Na koszty, jakie ponosi Pożyczkobiorca w związku z Umową, składają się oprocentowanie wypłaconych kwot oraz opłaty. Pożyczkę społecznościową spłaca się we wcześniej ustalonych ratach – od razu na konto pożyczkodawcy. Euroloan ma prawo odmówić udzielenia pożyczki w razie negatywnej oceny zdolności kredytowej. – umowa, na podstawie której Euroloan udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej, do wysokości określonego Limitu. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają: - Biuro Informacji Gospodarczej, czyli jeden z następujących podmiotów: BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A., ERIF BIG S.A. Tutaj otrzymujesz gotowy wzór umowy – dopasowany do odpowiedniego produktu. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z pożyczkami oferowanymi przez Euroloan znajdują się, na stronie www.euroloan.pl/informacje. Pożyczkobiorca może je zmienić, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Limit i parametry udzielonej pożyczki Limit może być wypłacany w całości lub części. W razie rozbieżności między treścią Umowy a Regulaminem wiążące są postanowienia Umowy.

– niniejszy Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan, dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl. W przypadku Dyspozycji Wypłaty części Limitu, Pożyczkobiorca może żądać wypłaty środków pieniężnych do wysokości środków pozostałych na Limicie. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie na adres e-mail podany na Koncie, a także po zalogowaniu na Konto oraz na Portalu. sprawdzenie danych Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej. Kwota pożyczki wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę na Koncie. Pożyczkobiorca może wypłacić z Limitu każdą kwotę do wysokości środków pozostających na Limicie. Po pozytywnej wstępnej ocenie zdolności kredytowej, Pożyczkobiorcy zostanie przyznany wstępny Limit. Wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w BIG i BIK oraz akceptacja wstępnych warunków Umowy powoduje utworzenie Konta. Możliwość dokonywania wypłat z Limitu zostaje zablokowana w przypadku braku zapłaty Kwoty Minimalnej w terminie. Jeśli sprawdzenie da wynik pozytywny, Pożyczkobiorca otrzyma sms z informacją, że został mu przyznany Limit. Zapoznanie się z otrzymanymi dokumentami i ich akceptacja oznacza zawarcie Umowy. Pożyczkobiorca może składać Dyspozycje Wypłat poprzez swoje Konto na stronie www.euroloan.pl. Zazwyczaj trzeba podać tam: imię i nazwisko, telefon i adres e-mail. Pożyczkobiorca – konsument, czyli osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zamierza zawrzeć lub zawarła z Euroloan Umowę. Opłata roczna jest naliczana, jeśli Limit danego Pożyczkobiorcy jest otwarty co najmniej rok. Dlatego też, zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy – by zachować bezpieczeństwo – powinni korzystać z portali o ugruntowanej pozycji na rynku, cieszących się dobrą opinią. Po potwierdzeniu tożsamości Pożyczkobiorca zostanie sprawdzony pod kątem wiarygodności kredytowej w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej. Pożyczkobiorca określa rodzaj zajęcia. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę dostępnego dla niego Limitu otrzyma on na Konto formularz informacyjny dla swojej pożyczki, Umowę i Regulamin. Dokonywanie wypłat z Limitu Euroloan dokonuje wypłat na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie. Przy składaniu danej Dyspozycji Wypłaty Pożyczkobiorca określa w jakiej formie mają być przesyłane mu comiesięczne rachunki: w formie papierowej, w postaci elektronicznej, na adres e-mail, w postaci elektronicznej, wyświetlany na Koncie. Pożyczkobiorca może dokonać zmiany Dnia Spłaty, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Pożyczka może zostać udzielona jedynie osobie, która zawarła z Euroloan Umowę. Limit odnawia się o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki. Pożyczkobiorca ma także prawo spłacania kwot wyższych niż Kwota Minimalna, z czym nie wiążą się dodatkowe opłaty. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”Co charakteryzuje umowę pożyczki pieniędzyZ pożyczek mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Jeśli kwota pozostała do zapłaty jest niższa niż Kwota Minimalna, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacenia tej niższej kwoty. – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy. O odmowie przyznania Limitu Pożyczkobiorca zostanie poinformowany na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail. Dane Pożyczkobiorcy są ponadto sprawdzane w BIG-ach i BIK w trakcie obowiązywania Umowy, jeśli Pożyczkobiorca złożył wniosek o zwiększenie Limitu. Pamiętaj, aby na pokwitowaniu znalazł się zwrot, że przekazanie kwoty pieniędzy odbywa się tytułem pożyczki. Zwiększenie Limitu wymaga zgody Pożyczkobiorcy. Na kolejnym etapie rejestracji Pożyczkobiorca podaje dotyczące go informacje, które służą do wstępnej oceny zdolności kredytowej. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach. Euroloan nieodpłatnie udostępnia Regulamin na Portalu oraz jako załącznik do umowy pożyczki w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w niezmienionej postaci. - Biuro Informacji Kredytowej. W przypadku, gdy w wyniku spłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę, na Rachunku Spłaty Pożyczki wystąpi nadpłata, Pożyczkobiorca może dokonać wypłaty tych środków w dowolnym czasie, na zasadach ogólnych, wynikających z Umowy i Regulaminu. Zwiększenie Limitu uzależnione jest od oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. Oczywiście ważne jest także dokładne zapoznanie się z regulaminem danego serwisu – tak, aby wzięcie pożyczki społecznościowej przebiegło bez żadnych problemów. Jeżeli są to osoby fizyczne – nie zapomnij o miejscu urodzenia oraz numerze i serii dokumentu tożsamości. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy Euroloan przeprowadza ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Sprawdź czy możemy wpisać w koszty działalności gospodarczej pożyczkę pozabankową. Takie pokwitowanie może być napisane na zwykłej kartce papieru, serwetce lub nawet odwrocie paragonu. Spłata pożyczki W przypadku wypłaty jakiejkolwiek kwoty z Limitu, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić ją wraz z należnymi odsetkami i opłatami. Pożyczkobiorca otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość powitalną od Euroloan zwierającą link umożliwiający weryfikację adresu e-mail. Zmiana Dnia Spłaty jest możliwa, jeśli ostatni rachunek został zapłacony, z uwzględnieniem zasad zaliczania dokonywanych płatności określonych w Umowie. Wypowiedzenie odnosi taki skutek, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu wszystkich należności pieniężnych, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypowiedzenia. Obowiązek opłacenia podatku powstaje już w momencie podpisania umowy. Potwierdzenie tożsamości jest konieczne do zawarcia Umowy i dokonywania wypłat z Limitu. i podlega regulacjom tej ustawy. Pożyczkobiorca może w każdej chwili złożyć wniosek o zwiększenie przyznanego Limitu. Warunki zawarcia Umowy i wypłaty pożyczki Do zawarcia Umowy i otrzymania pożyczki, konieczne jest utworzenie własnego Konta przez zarejestrowanie się na stronie www.euroloan.pl. To jedna z opcji dla osób, które zastanawiają się, jak spłacić chwilówki.Pamiętaj, że umowa pożyczki staje się “ważna” w momencie podpisania, a nie w momencie przekazania przedmiotu pożyczki. Jeszcze przed złożeniem oferty, otrzymuje się wtedy informacje o wysokości raty i prowizji, jaka pobierana jest przez platformę internetową. W przeciwieństwie do banków – prywatni pożyczkodawcy nie są związani restrykcyjnymi przepisami prawa i różnymi wewnętrznymi regulacjami. Jeżeli odmowa nastąpiła na podstawie informacji uzyskanych z Biura Informacji Gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej, Euroloan poinformuje o tym Pożyczkobiorcę. Za zwiększenie limitu pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Po upływu określonego w umowie terminu – pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki. W stosunku do uprzednich Dyspozycji Wypłat obowiązuje Tabela Opłat i Prowizji właściwa w dniu ich złożenia. Te parametry będą domyślnie podane podczas rejestracji. Weryfikacja rejestrującej się osoby bardzo często odbywa się na dwóch etapach. Polityka Prywatności – dokument dostępny na Portalu, regulujący sposób w jaki Euroloan przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców i osób odwiedzających Portal. o ochronie danych osobowych i na zasadach Polityki Prywatności Euroloan, która dostępna jest na Portalu. Forma dokumentowa nie wymaga złożenia na niej własnoręcznych podpisów ani przez Pożyczkobiorcę, ani przez Euroloan. Pożyczkobiorca może dokonywać zmian Dnia Spłaty na zasadach określonych w Umowie. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. Zmienione lub nowe: Regulamin oraz Tabela Opłat i Prowizji zaczynają obowiązywać Pożyczkobiorcę od podanej w nich daty, chyba że Pożyczkobiorca wypowiedział Umowę. Nie muszą szczegółowo badać zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i dostosowywać kwoty pożyczki do jego możliwości.Z uwagi na to, pożyczki prywatne stanowią uzupełnienie oferty banków oraz firm pożyczkowych. Kwota Minimalna – kwota, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać co miesiąc. – profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zmieniona wysokość prowizji i opłat ma zastosowanie do środków wypłaconych wskutek Dyspozycji Wypłat złożonych w czasie, w którym obowiązuje nowa Tabela Opłat i Prowizji. Ta weryfikacja “na własne życzenie” pozwala na wspinanie się po poszczególnych poziomach wybranego portalu z pożyczkami społecznościowymi. Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Koszty, do których poniesienia zobowiązany jest Pożyczkobiorca zamieszczone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej załącznik do każdej Umowy zawieranej z Pożyczkobiorcą. Później potrzebne są jeszcze numer dowodu osobistego i oczywiście numer konta bankowego. Rejestracja odbywa się przez stronę www.euroloan.pl. Możliwość ta może zostać odblokowana, jeśli Pożyczkobiorca uiści wszystkie zaległe płatności przed przekazaniem sprawy Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej. – strona internetowa www.euroloan.pl. Pierwszy z nich jest konieczny, drugi zaś dobrowolny, ale podnosi on wiarygodność pożyczkobiorcy. Spłatę uznaje się za dokonaną w dniu, w którym wpłynie ona na Rachunek Spłaty Pożyczki. Weryfikacja odbywa się poprzez kliknięcie na wyżej opisany link. Oznaczenie, kto jest pożyczkobiorcą.Pamiętaj, aby wpisywać tu dokładne dane obu stron umowy. Zawarcie Umowy oznacza zaakceptowanie Regulaminu. Postanowienia takich umów są po prostu dużo bardziej elastyczne. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłat oraz innych dyspozycji. Pożyczkobiorca określa rodzaj zajęcia. Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacania co miesiąc Kwoty Minimalnej. Spłaty dokonywane są w odstępach miesięcznych, w wybranym przez Pożyczkobiorcę Dniu Spłaty. W przypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie na adres e-mail podany na Koncie, a także po zalogowaniu na Konto oraz na Portalu. W sprawie reklamacji i zapytań należy kontaktować się na następujący numer telefonu i adresy poczty elektronicznej: Tel. Spłaty dokonywane są wyłącznie w złotych polskich. Pożyczka jest przyznawana jedynie po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Euroloan zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji oraz może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów. Obowiązująca aktualnie Tabela Opłat i Prowizji publikowana jest na Portalu. Środki przewyższające przyznany Limit, znajdujące się na rachunku Euroloan są nieoprocentowane. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy jest dokonywana także w trakcie obowiązywania Umowy. Wypowiedzenie odnosi taki skutek, że Umowa ulega rozwiązaniu a Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu wszystkich należności pieniężnych, najpóźniej w dniu, w którym upływa okres jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Takie pożyczki często określa się mianem “prywatnych”

Märkused