Odsetki ustawowe za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie. Najbardziej kompleksowe porównanie produktów finansowych w kraju. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. Zryczałtowane koszty windykacji Dodatkowo w transakcjach handlowych, dla każdej nieuregulowanej w terminie należności, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów dochodzenia należności tj. Wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie w formie odsetek. Oczywiście każdy klient musi poprawnie wypełnić wniosek o chwilówkę Szybka Gotówka. Odsetki ustawowe za opóźnienie. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok - jednocześnie z zapłatą tej sumy. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', wysokość odsetek ustawowych. , lub przeliczonej na polskie złote według średniego kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jako. Jeżeli wysokość odsetek za zwłokę nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

Ustalanie wysokości odsetek (01.01.2016)

. Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych.

Lokaty i odsetki od kapitału - Obliczenia bankowe -

. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych

Märkused