Nastawienie firm jest tutaj przyszłościowe

Zadowolenie leasingobiorców z tej formy finansowania jest raczej wysokie i byliby oni skłonni polecać leasing innym firmom. Głównym powodem zakończenia korzystania z leasingu jest skończenie się okresu umowy leasingowej i brak nowych zakupów. Leasingobiorcy Za najmocniejsze strony leasingu leasingobiorcy uznali poprawę płynności finansowej, niŝsze koszty oraz niŝszy podatek dla firmy. Szczegółowe dane w poniŝszej tabeli. Dwie trzecie leasingobiorców zadeklarowało zamiar ponownego skorzystania z leasingu przez ich firmę, ale według ich deklaracji, nastąpi to najczęściej po upływie sześciu miesięcy. Nastawienie firm jest tutaj przyszłościowe. Wysokie koszty są najsłabszą, zdaniem leasingobiorców, stroną leasingu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe znaczna część respondentów nie potrafi wskazać słabych stron leasingu. Najmocniejsze cechy leasingu, w opinii polecających tę formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing oraz poprawa płynności finansowej. Nastawienie firm jest tutaj przyszłościowe. Nastawienie firm jest tutaj przyszłościowe. Na działalność możemy pożyczyć aż 20000 zł do 36 miesięcy!. Pożyczki na zabiegi kosmetyczne?. Do grona najbardziej zadowolonych film naleŝą przedstawiciele następujących branŝ: dystrybutorzy maszyn poligraficznych oraz dystrybutorzy przyczep i naczep. Nie można z nikim się skontaktować!. Istotny jest równieŝ fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu. Potencjalni dostawcy leasingu poszukiwaliby wiedzy na temat źródeł finansowania głównie w Internecie oraz u firm oferujących usługi finansowania. Nastawienie firm jest tutaj przyszłościowe. Najmniejsze zadowolenie wykazują dystrybutorzy IT i sprzętu biurowego oraz dystrybutorzy maszyn do obróbki metalu. Najbardziej zainteresowani pogłębianiem wiedzy managerowie pracują w branŝach, w których najwyŝej oceniono dotychczasowy poziom wiedzy na temat leasingu: dystrybutorzy środków transportu oraz dystrybutorzy przyczep i naczep. Wynikowo kontrolowano równieŝ strukturę firm według ilości osób zatrudnionych. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo przeprowadza ankieter znajdujący się w specjalnym studiu telefonicznym, z respondentem przez telefon. Decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów lub inwestycji podejmuje głównie właściciel lub ewentualnie prezes firmy. Ponad połowa przedsiębiorstw korzystających z leasingu czyni to sporadycznie przy zakupach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Dokładne dane są przedstawione w poniŝszej tabeli. Głównym powodem nieskorzystania z leasingu przez badane firmy jest brak potrzeb inwestycyjnych. Aktualni dostawcy leasingu Polecanie kredytu lub leasingu W grupie aktualnych dostawców leasingu znalazły się firmy, które polecają leasing swoim klientom. Najmniejsze zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu jest w wśród dystrybutorów maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Słabe strony leasingu, w opinii dostawców leasingu, to: wysokie koszty, fakt, Ŝe nabywca nie jest się właścicielem produktu oraz zbyt duŝo formalności. W pozostałych branŝach zdecydowanie dominuje leasing. szybkość transakcji/łatwy dostęp. Internet i instytucje finansowe są miejscami skąd kadry zarządzające firm dotychczas niekorzystających z leasingu chciałyby czerpać wiedzę na temat źródeł finansowania. Bank Spółdzielczy Żory Bank PKO Żory Santander Consumer Bank Żory Getin Bank Żory Credit Agricole Żory Santander Bank Żory Alior Bank Żory. Pogłębienia wiedzy na temat leasingu chciałoby dwie piąte badanych. Pomimo to jedynie jedna piąta badanych jest zainteresowana pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Jest niewielkie zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Kredyt częściej od leasingu polecany jest w co szóstej firmie, głównie dlatego ich zdaniem, Ŝe klienci sami wybierają kredyt, uwaŝając go za bardziej korzystny dla nich. Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Zdecydowana większość badanych firm jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi. Przedstawicielom tych firm zadano pytanie o polecanie leasingu jako formy finansowania dla swoich klientów. Aktualni leasingobiorcy wiedzę na temat leasingu czerpią od firm leasingowych i z Internetu. Dwie piąte badanych wykazuje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Pełne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Warto zauwaŝyć, Ŝe dwie piąte dostawców leasingu ma trudności z podaniem słabych stron leasingu lub uwaŝa, Ŝe leasing nie ma słabych stron. Dostawcy leasingu najczęściej współpracują z dwoma lub trzema firmami leasingowymi.

Pomimo tego prawie połowa tych osób nie jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu. Warto zauwaŝyć, Ŝe dostawcy leasingu z branŝ zajmujących się sprzedaŝą środków transportu oraz maszyn rolniczych częściej polecają kredyt niŝ leasing. Aktualni leasingobiorcy Większość badanych firm, które mają doświadczenia z korzystaniem z leasingu, w chwili obecnej korzysta z tej formy finansowania. Aktualni dostawcy leasingu Ponad połowa aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Środki transportu są zdecydowanie najpopularniejszym przedmiotem leasingu

Märkused