Komornik jako organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela lub jego pełnomocnika

Z omówionych względów należało uznać, że komornik sądowy występujący o udzielenie informacji, o których mowa w art. wezwała komornika do uiszczenia opłaty za udzielenie informacji pod rygorem zaniechania czynności związanych ze wskazaniem adresu, powołując jako podstawę wezwania art. stanowi rozwinięcie przepisu art. w wypadku każdej informacji, na podstawie przepisów szczególnych normujących określoną materię. Komornik jako organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela lub jego pełnomocnika. W tym stanie rzeczy nie ma podstaw do uznania, by w wyniku omawianej zmiany komornik znalazł się w kręgu podmiotów wymienionych w art. zawiera zamknięty katalog podmiotów; są to wyłącznie jednostki budżetowe. stanowi swoiste uzupełnienie art.

IPTPP1/4512-615/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

. Jest to przejaw omówionej wcześniej metody, która kwestię odpłatności lub nieodpłatności za udostępnianie danych pozostawia przepisom szczególnym. Ukarana jest pracownikiem Centralnego Biura Adresowego, do którego komornik zwrócił się na podstawie art. Przepis ten, odczytywany łącznie z art. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Komornik, nie wymieniony w art. Sam rodzaj wykonywanych zadań, realizowanych w charakterze funkcjonariusza publicznego, nie stwarza podstaw do formułowania uogólnionej tezy o zwolnieniu komornika od ponoszenia opłat związanych w czynnościami podejmowanymi w ramach prowadzonej egzekucji. Zawód ma znaczenie!. Ubocznie należy zauważyć, że wprowadzenie obowiązkowego charakteru informacji udzielanych komornikowi nie zostało powiązane z ich nieodpłatnością; wśród podmiotów, na które art. Według Sądu, powołany przepis poszerzył w stosunku do art. Przedstawione rozwiązania nie tworzą zatem żadnego spójnego systemu w zakresie dotyczącym ponoszenia przez komornika opłat w związku z ubieganiem się o udostępnienie określonych danych. krąg podmiotów zobowiązanych do udzielania komornikowi informacji, jednak nie określił wyraźnie, czy ma to być czynione odpłatnie bądź nieodpłatnie. Jako zasadnicze źródło swoich wątpliwości Sąd Okręgowy wskazał art.

zmieniającej ustawę o komornikach i egzekucji, w art. Komornik jako organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela lub jego pełnomocnika. Włączenie komornika do tego katalogu wymagałoby wyraźnego unormowanie w ustawie, czego w ramach dokonywanych zmian nie uczyniono. Takie usytuowanie komornika miało skutek dwojaki: udzielenie mu informacji nie było obligatoryjne, lecz fakultatywne, i za informację tę obowiązany był uiścić opłatę. Innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym, wymienionym w ustępie drugim, dane mogą być udostępnione odpłatnie. nakłada obowiązek udzielenia informacji są organy rentowe wymienione w art. stanowi, że organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art.

Komornik sądowy – Wikipedia, wolna encyklopedia

. Zabiegu takiego nie dokonano w odniesieniu do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Nie ma przepisu, który regulowałby tę kwestię w sposób ogólny, kwestia odpłatności za informacje udzielane komornikom jest natomiast w pewnych sytuacjach wyraźne rozstrzygana w przepisach szczególnych. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Komornik jako organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela lub jego pełnomocnika. Komornik jako organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela lub jego pełnomocnika. na postanowienie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, oddalające skargę Mieczysławy K. Uzasadnienie Przedstawione przez Sąd Okręgowy zagadnienie prawne wyłoniło się przy rozpoznawaniu przez ten Sąd zażaleń Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu oraz Mieczysławy K. Jeśli komornik nie należy do podmiotów wymienionych w art. W ocenie Sądu Okręgowego, istnieje poważna wątpliwość co do tego, czy komornik obowiązany jest do uiszczania opłaty za udzielenie wymienionej informacji. Komornik nie jest organem administracji publicznej, o którym mowa w art. Wezwanie to komornik potraktował jako odmowę udzielenia informacji, uzasadniającą wymierzenie grzywny na podstawie art. Słabość takiego rozumowania Sąd dostrzegł w tym, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, wykonującym czynności egzekucyjne na własny rachunek, nie można go zatem utożsamiać z organem wymiaru sprawiedliwości, jakim jest sąd.

Krajowa Rada Komornicza

. Według Sądu Okręgowego, fakt że komornik nie został wprost wymieniony wśród podmiotów określonych w art. jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, na podstawie art. Wbrew temu, co przyjmuje Sąd Okręgowy, przepis ten nie stanowi ,,rozwinięcia przepisu art. o udzielenie informacji o miejscu zamieszkania dłużnika. szerzej i jednocześnie bardziej precyzyjnie wymienia się podmioty, u których komornik może zasięgać informacji, i - co więcej - nakłada się na te podmioty obowiązek ich udzielenia. o ukaraniu jej grzywną na podstawie art. Rozważenia zatem wymagało, jaki był cel tej regulacji oraz jakie z niej wynikają skutki. Nie wyklucza to jednak, w ocenie Sądu, wykładni opartej na funkcji sprawowanej przez komornika, który działa w celu realizacji tytułów wykonawczych wydawanych przez sądy, a więc ,,jako organ sądowy uprawniony do bezpłatnego uzyskania informacji meldunkowych". Opłaty pobrane z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa. Aasa o skandynawskim pochodzeniu powstała w 2012 roku

Märkused