Ilość przesunięć jest

Możliwe jest jedynie nadpisanie danych, co oznacza, że wcześniej zapisane w pliku informacje zostaną utracone. Wtedy po imporcie MM zostanie zapisana do bufora, a przy jej zatwierdzaniu na stałe program wywoła funkcję aktualizującą ceny sprzedaży. Dzięki temu w bazie widoczne będą wszystkie informacje dopisane do konfiguracji w trakcie importu. Natomiast w chwili wystawiania dokumentu, dla którego musimy określić magazyn, dostępna jest ilość odpowiednio pomniejszona/ powiększona. Aby import przebiegał bez zakłóceń należy stosować zasady: jednorazowo importować tylko dokumenty MM ze zgodnym magazynem źródłowym i lokalnym. Wartość – wartość dokumentu MM Oprócz standardowych przycisków na liście znajdują się: Księgowanie do księgowości kontowej – użycie tego przycisku powoduje rozpoczęcie księgowania Przesunięć Międzymagazynowych na odpowiednie konta księgowe. Magazyn docelowy W tym polu wprowadzane są dane magazynu przyjmującego przesuwany towar. na kartach już istniejących nie są wprowadzane żadne zmiany. Jeśli Użytkownik chce, aby po imporcie MM możliwe było aktualizowanie cen sprzedaży powinien w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu zaznaczyć parametr MM-OL Bufor. Aby zwrócić towar należy zaimportować odpowiedni dokument MM pochodzący z magazynu odległego. W przypadku, gdy bezpośrednio po imporcie dokument MM jest zapisywany na trwałe nie jest wywoływane okno z aktualizacją cen sprzedaży. Z lokalizacji składowania należy przypisać tę samą ilość towaru, co ilość określona w wierszu dokumentu - w przeciwnym wypadku pole zostanie oznaczone kolorem czerwonym i dodanie dokumentu będzie niemożliwe. Jeżeli trafi się niesamowita okazja np. Po wciśnięciu przycisku pojawia się okienko pozwalające na podanie nazwy pliku, w którym zapisane zostaną dokumenty i jego położenia. Import MM jest możliwy po wciśnięciu przycisku  na liście dokumentów MM w magazynie docelowym. System automatycznie kopiuje cenę towaru z cennika, określonego na podstawie cennika wybranego w obszarze ogólnym tego okna.Możliwa jest ręczna zmiana ceny. Tekst ten jest kopiowany do zapisu księgowego, gdy przyjęcie materiałów zostaje zaksięgowane w Księgowości. Jeśli ostania cena zakupu na karcie towaru jest wprowadzona w walucie obcej, a użytkownik zaznaczy parametr o aktualizacji ostatniej ceny – to po imporcie cena zakupu na karcie będzie wyrażona w PLN. Koniec przykładu Po podaniu kodu jednostki miary system SAP Business One pobiera odpowiednią nazwę jednostki miary z konfiguracji jednostek miar. Dokumenty MM, które będą eksportowane do pliku należy wcześniej zaznaczyć na liście. Domyślnie w tym polu wyświetlany jest magazyn wskazany w polu Magazyn źródłowy w nagłówku dokumentu. Eksport dokumentów MM do pliku jest możliwy po wciśnięciu przycisku. W celu ręcznego przypisania towarów z lokalizacji składowania należy kliknąć , aby otworzyć jedno z następujących okien: To okno jest otwierane, jeśli towar w wierszu dokumentu nie jest zarządzany wg numerów seryjnych ani wg partii. Dostępna jest lista magazynów zdefiniowanych na Liście magazynów jako lokalne. Z lokalizacji składowania To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano lokalizacje składowania dla co najmniej jednego magazynu. To okno jest otwierane, jeśli towar w wierszu dokumentu jest towarem w partii. W trakcie wykonywania eksportu wyświetlane są informacje o przebiegu operacji. Dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego dokumentu dostępny jest przycisk Zatwierdź. Do lokalizacji składowania To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano lokalizacje składowania dla co najmniej jednego magazynu. W przypadku rezygnacji dokument MM zostanie pominięty podczas importu. Jest to również data z jaką dany dokument będzie księgowany. Korektę możemy zrobić jedynie do zatwierdzonego przesunięcia. Włączenie tego parametru, w niektórych przypadkach, może spowolnić pracę. Jeśli lokalizacje składowania nie zostały aktywowane dla magazynu określonego w wierszu dokumentu, wówczas to pole jest puste i nie można go edytować. Ilość w jednostce Zdefiniowana liczba towarów dla wybranej jednostki miary. W przypadku przesunięć pomiędzy magazynami odległymi odbywa się to w oparciu o eksport dokumentu MM do pliku, a następnie jego import.

Polskie Radio Dwójka - Poleca: Mazzoll feat. Sroczyński "Rite of spring variation" Requiem

. Jeśli magazyn docelowy z MM jest inny niż określony w oknie importu – program wyświetli informację o niezgodności z zapytaniem, czy mimo to przeprowadzić import.

4. Dodanie nowego przesunięcia …

. Ilość przesunięć jest. Aby zwrócić towar należy wystawić odpowiedni dokument MM przeznaczony do magazynu odległego.Zasady importu MM z pliku: Jeśli na dokumencie MM występują towary, które nie posiadają kart w magazynie docelowym – w trakcie importu program zakłada brakujące karty. Dokument MM może być eksportowany kilka razy – program wyświetla ostrzeżenie o ponownym eksporcie.. Dostępna lista magazynów zawiera tylko magazyny zdefiniowane na Liście magazynów jako odległe. W przypadku, gdy przyjmujemy do firmy jedną dużą dostawę towaru, którą chcemy rozmieścić w różnych magazynach – musimy towar wprowadzić do jednego z magazynów, a następnie przesunąć odpowiednie ilości do pozostałych magazynów. Po dodaniu dokumentu kliknięcie strzałki odsyłacza w tym polu powoduje otwarcie obszaru Lista księgowań zapasów. Sposób został opisany w rozdziale Dokumenty korygujące Korekta dokumentu MM jest Przesunięciem Magazynowym towaru w przeciwnym kierunku. , na który przyjmowany jest towar. Należy pamiętać, że każdy dokument wystawiany w systemie musi być powiązany przynajmniej z  lokalnym magazynem. W trakcie importu nie jest przeprowadzana aktualizacja danych na karcie towaru – tzn. – informacja o typie magazynu źródłowego i docelowego. Nazwa pliku – pełna ścieżka dostępu do pliku zawierającego dokument MM. Podczas korygowania dokumentu MM towar jest pobierany z magazynu źródłowego zgodnie z przyjętą zasadą rozliczania magazynu. Zapis księgowy W tym polu wprowadza się własny tekst w celu opisania przesunięcia magazynowego. Do przesuwania towaru pomiędzy magazynami służą dokumenty Przesunięć Międzymagazynowych MM. Pole to można edytować tylko, jeśli grupa jednostek miar towaru to.

Mazzoll feat Sroczyński - Arhythmic Perfection Project - "Rite of spring variation"

. Data operacji – data wykonania operacji przesunięcia towaru z magazynu źródłowego do magazynu docelowego. W innych krajach znacznik UE jest aktywny tylko w odniesieniu do podatku naliczonego.Koniec noty System oblicza łączną kwotę dla pozycji oraz dokumentu na podstawie określonej ceny i ilości przyjętych materiałów. Jeśli na MM magazyn źródłowy będzie inny – program wyświetli informację o niezgodności z zapytaniem, czy mimo to przeprowadzić import. Ilość przesunięć jest. Po zaimportowaniu dokumentu MM z pliku należy wykonać odświeżenie konfiguracji. Koniec przykładu Tak – wartość domyślna. Kod podatkuW polu tym wyświetlany jest kod podatku z dokumentów przesunięcia magazynowego w raportach dot. Użytkownik ma możliwość akceptacji importu z zaproponowanymi parametrami lub rezygnacji. Zasady eksportu MM do pliku: Eksport dotyczy tylko dokumentów MM, gdzie magazyn docelowy jest magazynem odległym. Przesyłanie dokumentów MM pomiędzy magazynami odległymi W systemie Comarch ERP Optima istnieje możliwość wymiany dokumentów MM pomiędzy magazynami prowadzonymi w dwóch różnych bazach danych. Nie ma możliwości dopisania dokumentu do już istniejącego pliku. Towar jest od razu wprowadzany na magazyn i zwiększa ilość dostępną. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu znajduje się parametr związany z importem MM z pliku: MM-OL: Bufor: jeśli parametr jest odznaczony – dokument MM jest zapisywany na trwałe w chwili importu. Koniec noty Zawiera liczbę towarów przypisanych z lokalizacji składowania. Jeśli na zakładanych kartach wpisana jest jednostka miary lub , która nie istnieje w magazynie docelowym – zostanie automatycznie uzupełniona. W celu ręcznego przypisania pozycji do lokalizacji składowania należy kliknąć , aby otworzyć jedno z następujących okien: To okno jest otwierane, jeśli towar w wierszu dokumentu nie jest zarządzany wg numerów seryjnych ani wg partii. Eksportowane są dokumenty MM zaznaczone na liście. Informacje wyświetlane na liście to: Numer dokumentu – numer dokumentu zgodny z wybranym schematem numeracji. Po wykonaniu eksportu w kolumnie pojawia się znacznik , oznaczający, że dokument został już wyeksportowany do pliku. W tym polu wprowadza się własny tekst w celu opisania przesunięcia magazynowego. Do lokalizacji składowania należy przypisać tę samą ilość towaru, co ilość określona w wierszu dokumentu - w przeciwnym wypadku pole zostanie oznaczone kolorem czerwonym i dodanie dokumentu będzie niemożliwe. To okno jest otwierane, jeśli towar w wierszu dokumentu jest towarem w serii. Każde dopisanie pozycji powoduje automatyczne zapisanie dokumentu do bufora. Wartość pola Towary na jednostkę wynosi. Magazyn źródłowy – magazyn, z którego przesuwamy towar. w oknie importu określać magazyny domyślne zgodne z magazynami z importowanych dokumentów MM. Poszczególne ceny można zmieniać ręcznie. Nie można eksportować do pliku dokumentów MM, które dotyczą magazynów lokalnych. Import dokumentu MMPodczas importu dokumentów MM program porównuje symbole magazynu źródłowego i docelowego określonego na dokumencie MM z symbolami magazynów zdefiniowanych w oknie importu. W ustawieniach dla Hiszpanii znacznik UE jest aktywny w przypadku podatku naliczonego i należnego. Podczas określania dostępu można posłużyć się przyciskiem. Jego wciśnięcie spowoduje zaimportowanie zaznaczonych dokumentów MM.

Księgowanie odbywa się na podstawie zdefiniowanych schematów księgowych i zostało opisane w odrębnym rozdziale Korekta przesunięcia międzymagazynowego – możliwa jest tylko korekta ilościowa. Na dokumencie MM określamy magazyn źródłowy – czyli ten, z którego wydawany jest towar oraz magazyn docelowy – czyli ten, do którego towar jest przesuwany. Ilość przesunięć jest. Lista Przesunięć Międzymagazynowych Lista MM – Przesunięć Międzymagazynowych dostępna jest z poziomu menu Handel/ Inne/ Przesunięcia międzymagazynowe. Towar nie jest wprowadzany na magazyn, ilość z dokumentu MM jest widoczna w kolumnie Zamówienia. Dokumenty takie są przenoszone w postaci plików XML. Identyfikacja towaru w trakcie importu oparta jest o kody towarów. Reguła rozdziału W razie potrzeby należy zdefiniować regułę rozdziału dla pozycji. Domyślnie w tym polu wyświetlany jest magazyn wskazany w polu Magazyn docelowy w nagłówku dokumentu. Pola zakładki Zawartość Magazyn źródłowy Wprowadza się tu magazyn, z którego pobierany jest towar. jeśli parametr jest zaznaczony – dokument jest najpierw zapisywany do bufora. Zawiera wszystkie wystawione w programie dokumenty tej klasy. magazyn docelowy – magazyn docelowy, do którego zostanie wprowadzony towar. W trakcie dopisywania pozycji program sprawdza ilość towaru. Koniec noty Zawiera liczbę pozycji przypisanych do lokalizacji składowania. Zaimportowany dokument MM w buforze nie podlega edycji ‑ Użytkownik nie ma możliwości wprowadzania zmian na liście pozycji.W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr Aktualizuj ceny zakupu na podstawie dokumentów MM-OL. Dopiero w chwili zatwierdzenia dokumentu towar jest wprowadzany na magazyn. Aby ustawić wartości domyślne dla następujących pól, należy kliknąć , które znajdują się na pasku narzędzi. W tym miejscu należy wybrać sprzedawcę odpowiedzialnego za przesunięcie magazynowe. Po wybraniu towaru jego cena jest proponowana domyślnie przez system na podstawie wybranego cennika

Märkused